תנאי שימוש

תנאי שימוש

 1. מבוא
  • האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני (חנות וירטואלית) הוקם ומופעל על ידי א.ו.ר.י רביד יבוא ושיווק בע"מ ,עין יעקב (להלן בהתאמה, ״האתר״ ו-״החברה״).
  • האתר מציע לציבור גולשי האינטרנט בישראל המשתמשים באתר (״המשתמשים״ ו/או ״הגולשים״) מוצרים ושירותים המוצעים ידי החברה מעת לעת. מובהר כי בכל מקום להלן שבו תצוין המילה ״משתמש״ או ״משתמשים״, יחול האמור גם ביחס ״לגולש״ או ״גולשים״.
  • גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו ייחשבו כהסכמה מצד המשתמש לכל התנאים ההתניות וההודעות הכלולות בתקנון זה כלשונם והוראות אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין החברה. כל גולש ו/או משתמש באתר, מצהיר ומתחייב כי קרא את תקנון האתר, מסכים ומתחייב להוראותיו. גולש ו/או משתמש אשר אינו מסכים לחלק או לכל תנאי תקנון זה מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  • בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה במשתמע.
  • האתר עשוי להכיל קישורים חיצוניים לאתרי אינטרנט שאינם קשורים ו/או מופעלים על ידי החברה. קישורים אלו נועדו לשימוש המשתמש, אולם החברה אינה אחראית על התכנים המופיעים באתרים אלו כאמור ואין בהכללתם של הקישורים אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם מצד החברה.
  • החברה תעשה את כל הדרוש באופן סביר על מנת לוודא שהאתר יפעל כסדרו. יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילות האתר מסיבות אשר אינן תלויות בחברה. לפיכך, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לגולשים ו/או למשתמשים (אם יגרם להם), עקב אי קבלת ההצעה לרכישת מוצר או שירות כלשהו באמצעות האתר והגולש ו/או משתמש פוטר בזה את החברה, מכל נזק כאמור.
  • למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is) ולפיכך וללא מצג כלשהו מצד החברה , לפיכך לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר, אופן השימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו.
 2. רשאים להשתמש באתר
  • רשאים להשתתף במכירה באתר ולהגיש הצעות לרכישה אך ורק משתמשים העומדים בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
   • המשתמש הינו תושב מדינת ישראל אשר גילו עולה על 18 שנים.
   • המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
   • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הישראליות.
   • המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
   • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים בישראל.
 1. המכירה
  • המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר מוצעים במחיר קבוע מראש ועד גמר המלאי. המשתמש בוחר מוצר (יש לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקנייה בהתאם להוראות הקיימות באתר. החברה איננה מתחייבת למלאי מוצרים מסוים כלשהו.
  • יובהר כי החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים ועד לאספקתם. אולם, במידה ויתברר כי מסיבות כלשהן לרבות כאלו אשר אינן בשליטת החברה מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות כתובת הדוא"ל שהזנת או באמצעות הטלפון. במקרה זה, החברה תהיה רשאית להציע לך מוצר חלופי למוצר שהוזמן ולאו דווקא באותו הערך המוצע. במידה ותקבל את ההצעה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהיה זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך והחברה תמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, כפי וככל ששולם.
  • הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים הינם מחירים כוללים מע"מ על פי דין.
  • המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים אינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. המשתמש נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם הוא מעוניין קודם להגשת הצעתו.
  • החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים ושירותים בכמויות, במחירים ובתנאים כפי שתמצא לנכון מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. שמורה לחברה הזכות להוסיף ו/או לגרוע מהמוצרים והשירותים המוצעים באתר, לקבוע את כמות כל מוצר ו/או שירות שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
  • בעסקת רכישה בה תינתן למשתמש אפשרות לשלם בתשלומים, יכללו תנאי העסקה את מספר התשלומים האפשרי וסך כל התשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שתצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שנבחר על ידי המשתמש ובהתאם להגדרות החברה.
  • ידוע למשתמש כי האתר מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים וכי עליו לוודא את תנאיו ותוקפו של כל מבצע.
  • אין כפל מבצעים. משתמש לא יוכל ליהנות מיותר מהנחה או ממבצע יחיד בכל רכישת מוצר.
  • בעת ביצוע רכישה באתר, המשתמש נדרש למלא פרטים בסיסיים כגון: שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שיידרשו. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לספק פרטים נכונים ומדויקים, החברה אינה מתחייבת לאפשר ביצוע רכישה ואינה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש סיפק פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים.
 2. ביצוע הזמנה באתר ותשלום
  • חיוב משתמש בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו באתר, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הרכישה ולאחר אישור החברה להמצאות הפריטים במלאי ולתנאי האספקה.
  • האתר מאובטח עפ"י תקן PCI פרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי החברה. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  • לאחר ביצוע הזמנה באתר, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי של המשתמש. עם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה או נדחתה. הגשת פרטי אמצעי תשלום כוזבים ושקריים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  • במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, יקבל מבצע ההזמנה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה לפנות לחברת כרטיסי האשראי אשר הנפיקה לו את הכרטיס עימו המשתמש מעוניין לבצע את התשלום לצורך קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר שהחברה קיבלה מחברת האשראי את האישור לביצוע העסקה.
  • לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 2 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.
  • כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להמצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה.
  • פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של החברה בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. בביצוע הרכישה הרוכש מסכים כי החברה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
  • מערכת המחשוב של החברה מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר החברה ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.
 3. אספקה והובלה
  • בכפוף לכך ששולמה לחברה מלוא התמורה בגין המוצר באמצעות כרטיס אשראי, החברה תדאג לאספקת המוצר שנרכש על ידי המשתמש באתר (בתוספת דמי המשלוח המפורטים באתר) לכתובת שסיפק המשתמש בעת הרישום לאתר או לכתובת שנתבקשה על ידי המשתמש בעת ההזמנה. האספקה תעשה בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה לרבות לעניין מועד האספקה, אלא אם נכתב אחרת באתר.
  • מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע"י החברה. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה רשאית להעמיד את המוצר לרשות המשתמש במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. לידיעתך, החברה עושה מאמץ לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, אולם, באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר. לחברה שמורה הזכות להודיע כי מטעמים ביטחוניים ואחרים, אין באפשרותה לספק את המוצר לכתובת או לאזור שצוינו על ידי המשתמש בעת ההרשמה או בעת ההזמנה ובמקרים אלו כאמור, לא תתקבל הצעתו לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק לו מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע"י מי מהצדדים.
  • דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה מיוחדת. הובלה מיוחדת משמעותה הובלה מעל או מתחת לקומת קרקע ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה כאמור, החברה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
  • לחברה שמורה הזכות להודיע למשתמש, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון: אספקת מוצר כבד לקומות גבוהות או אספקת מוצר כבד או גדול למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות), בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המשתמש לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, תהיה החברה רשאית לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למשתמש, ויבוטל התשלום של המשתמש במידה ובוצע.
  • במניין ימי אספקת המוצרים המצוינים בדף המכירה נכללים אך ורק ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
  • בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת הזכות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.
  • איסוף עצמי – במידה והמשתמש יבחר לאסוף את המוצר עצמאית, על המשתמש יהא להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי. במקרה של הובלה עצמית המשתמש לא יחויב בדמי הובלה.
  • אספקה ליעדים מחוץ לישראל – דמי המשלוח באתר אינם כוללים משלוח מחוץ לגבולות ישראל. כל משלוח ואספקה ליעדים אלו יתומחר בנפרד מול נציגי החברה ובתיאום מול המשתמש.
 4. אחריות
  • תקופת האחריות למוצר שונה ממוצר למוצר ומפורטת בדף המכירה. יש לעיין בתנאי האחריות של כל מוצר טרם ביצוע העסקה. באם מידע כאמור חסר, חלה חובה לפנות לשירות מפעיל האתר בדוא״ל כמור בסעיף 8.2 להלן.
  • האחריות לא תהיה תקפה במקרה שהנזק נגרם עקב שימוש לקוי של הלקוח במוצר (שבר, נפילה, רטיבות, תחזוקה לקויה, חתכים מכוונים, שימוש לא נכון במוצר וכד’)
  • החברה לא תהיה אחראית להתקנה ו/או הרכבה של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
  • הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
  • בכל מקרה של תקלה במסגרת האחריות, הלקוח ישלח את הפריט אל משרדי החברה, בצירוף חשבונית העסקה. החברה תהיה אחראית לתיקון המוצר או החלפתו לפי מדיניות השירות של המוצר.
  • במקרה ולא ניתן לתקן תקלה במוצר שבאחריות, יוצע ללקוח החלפה או זיכוי על פי מלאי המוצר ותנאי האחריות, ובהתאם למדיניות הביטולים של החברה.
 5. הפרטיות

               החברה מכבדת את הפרטיות של המשתמשים שלה. למידע נוסף בנוגע לפרטיות של המידע האישי שלך, אנא עיין בעמוד מדיניות הפרטיות.

 1. שירות לקוחות
  • למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של החברה, אשר ישמחו לעזור בשעות הפעילות בטלפון 054-2830447
  • לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות מפעיל האתר בדוא"ל: contactus@r-tech.co.il .
 1. ביטול עסקה
  • מבצע ההזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע"א – 2010, זכות הביטול והזכות להחזר כספי הינן בכפוף לתנאים שלהלן:
   • כאשר ערך הטובין ו/או השירות עולה על 50 ש"ח, ובכפוף ליתר התנאים הקבועים בחוק כמפורט מטה.
   • במוצרי ביגוד והנעלה – פרק זמן לביטול הינו מיום הרכישה ועד תום 2 ימים שלאחריו, שאינם ימי מנוחה, ובלבד שהתווית לא הוסרה ובמוצר לא נעשה שימוש.
   • כלל המוצרים (לא כולל ביגוד והנעלה) – פרק זמן לביטול מיום הרכישה הוא 14 יום, באריזתם המקורית ובמידה ולא נעשה בהם שימוש. עוד קובעות התקנות כי אם המוצר חובר לחשמל, ייחשב הדבר לשימוש במוצר.
   • לא ניתן לבטל עסקה לרכישת; (1) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה; (2) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית; (3) מוצרים שהוזמנו או יוצרו במיוחד לפי דרישת הלקוח כגון מידות, צבעים מיוחדים ומוצרים שאינם מופיעים באתר; (4) מוצרים שבוצעה בהם הרכבה (כגון מולטי טריינרים וכו'), לרבות החזרה או החלפה של מוצרים אלו.
   • החזר כספי יינתן בניכוי 5% (דמי ביטול) מערך הטובין ו/או השירות או 100 ₪ לפי הנמוך וזאת לפי הוראת דמי הביטול לפי התקנות.
   • החזר כספי יבוצע לא יאוחר מ-7 ימי עסקים באותו אופן בו בוצעה העסקה.
   • כאשר אמצעי התשלום בגין העסקה הינו תווי קניה / שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על העסקה.
   • צרכן המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לעוסק חשבונית ו/או סרט קופה ו/או פתק החלפה, המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק.
  • ביטול עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, באמצעות וואטסאפ מספר 054-2830447 ו/או באמצעות שליחת הודעת מייל לכתובת contactus@r-tech.co.il.
  • החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות המשתמש, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית המשתמש המשנה את מצבו לרעה, כפופה לזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך.
  • על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
  • בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, החברה תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל ביצורה.
  • החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב, לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 2. מניעת שימוש באתר והשתתפות במכירות
  • החברה רשאית למנוע ממשתמש את ההשתתפות מהמכירות באתר באופן זמני או לצמיתות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממשתמש להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש בקשות להצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • אם המשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים.
   • אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדיים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה גופים מסחריים המציעים את מוצרי ושירותי החברה.
   • אם המשתמש עשה שימוש באתר או בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
   • אם המשתמש הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה.
   • אם המשתמש נמנע בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שנרכשו על ידו באמצעות מאת החברה או באמצעותה.
 1. הגבלת אחריות; שיפוי; הדין החל וסמכות שיפוט
  • האתר וכל התכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם ("AS IS"). המשתמש מסכים במפורש לכך שכל שימוש באתר, בשירותים ובתוכן הינו על אחריותו הבלעדית. החברה, ספקיה, עובדיה או כל מי מטעמה, אינם ערבים לכך שהשימוש באתר יהיה מאובטח, נטול הפרעות, שגיאות, תקלות או וירוסים, והם אינם נותנים התחייבות או מצג כלשהם בקשר עם כך.
  • ככל שמתאפשר על פי כל דין, החברה, עובדיה, נושאי משרה בה, בעלי המניות שלה, יועציה או כל מי מטעמה לא יישאו באחריות כלפי משתמש או כלפי כל אדם אחר בקשר עם מאפייני השירותים, מגבלותיהם, ההתאמה שלהם לצרכיך, או בקשר עם כל תוכן זמין עליו המשתמש מסתמך.
  • ככל שמתאפשר על פי כל דין, החברה, עובדיה, נושאי משרה בה, בעלי המניות שלה, יועציה או כל מי מטעמה, לא יישאו באחריות בגין כל נזק ישיר, עקיף, אגבי או תוצאתי, או לכל נזק אחר, הפסד (לרבות אובדן רווח), עלות, הוצאה או תשלום, בין בעילה נזיקית, חוזית או בכל צורה אחרת של אחריות, הקשורים בכל דרך שהיא לאתר או לשירותים, לגישה לאתר, לתצוגה או לשימוש באתר, לעיכוב או לאי-יכולת לגשת, להציג או להשתמש באתר או בשירותים, לכל כשל, שגיאה או שיבוש בפעילות השירותים, לכל פגם או תקלה של מי מטעמה של החברה, להסתמכות של משתמש על תכנים או חומר של צדדים שלישיים, כל תקשורת או התקשרות עם החברה או עם משתמשים אחרים בקשר עם השירותים או המעשים של אותם משתמשים, לכל דיווח של מידע לרשויות אכיפת החוק או רשות אחרת – בין אם נודע לחברה על האפשרות לנזק, הפסד, עלות, הוצאה או תשלום כאמור
  • המשתמש מתחייב לשפות ולהגן על החברה, עובדיה, נושאי משרה בה, בעלי המניות שלה, יועציה, או כל מי מטעמה, מפני כל טענה, עילה, דרישה, החזר, הפסד, נזק, קנס, עונש, עלות או הוצאה אחרת שתיגרם להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט סבירות, כתוצאה מהפרתך את תנאי השימוש או כתוצאה מכל פעולה לא חוקית או נזיקית אחרת שלך או של מי מטעמך בקשר לביצוע פעולות באתר ו/או הפרה של תנאי השימוש.
  • על תנאי שימוש אלה וכן עניין או סכסוך הקשור בהם יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בקשר עם השירותים בכל הנוגע לתקפות תנאי שימוש אלה, תחולתם, יישומם או פרשנותם. המשתמש מסכים לסמכות השיפוט הייחודית כאמור ומוותר בזה על כל הגנה המבוססת על העדר סמכות שיפוט, מקום שיפוט לא מתאים או פורום לא מתאים.
  • כל זכות, סעד ו/או תרופה שמגיעה לחברה על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים המגיעים לחברה.
 2. תנאים נוספים
  • החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה באותה העתר בתוקף ויפורסם באתר החברה. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
  • תקנון זה מחליף תקנון קודם והינו בתוקף החל ממועד פרסומו כפי שמצוין להלן.
  • לוגו החברה, שם החברה, וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה R-TECH , ובין אם שמדובר בסימן מסחר מעוצב או שלא, הינו סימן מסחר רשום של החברה, מהווה חלק מקניינה הרוחני וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופיעים באתר, ככל שאינם של החברה, הינם קניינם של בעליהם החוקיים.
  • תמונות המוצרים באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע למשתמש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המשתמש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי החברה שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע למשתמש כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר החברה וכי על המשתמש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור מילולי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה.
  • ידוע למשתמש באתר כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר החברה הינם בבעלותה הייחודית המלאה והמוחלטת של החברה. המשתמש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר החברה ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול, ו/או פרסום לרבות של נתונים טכניים, ללא הסכמתה של החברה מראש ובכתב. על אף האמור, המשתמש רשאי להשתמש באתר החברה אך ורק על מנת לבצע הזמנות ורכישת מוצרי החברה ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.
  • מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה, יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע האגור – לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.
  • במידה והחברה תערוך שינויים מהותיים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות היא תודיע לך על כך על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני עמה נרשם המשתמש ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי באתר.
  • אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השינוי ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות מועדכן בשינויים בהם.
  • תנאי שימוש אלה, יחד עם מדיניות הפרטיות , מהווים את מלוא ההסכם בינך לבין החברה ביחס לאתר ולשירותים והם מחליפים כל התקשרות, הצעה או הבנה קודמת או מקבילה, בין אם בעל פה או בכתב. לא יהיה כל תוקף לויתור, דחיה, ארכה, שינוי, תוספת או גריעה מתנאי שימוש אלה, אלא אם כן נעשו בכתב ובמפורש. . חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
עגלת קניות